fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ondernemers

Artikel 1 Definities
1.1 Onlinebemiddelingexperts.nl, Postadres Repelweg 63, 5261 SW Vught, Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71845453, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Anne Donhuijsen en Anoeska Eyi Langkemper,

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Onlinebemiddelingexperts.nl een schriftelijke overeenkomst aangaat of tracht aan te gaan. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de door of namens haar ingeschakelde personen of bedrijven, vertegenwoordigers of gemachtigden.
1.3 Zelfstandige professional: persoon of personen die de werkzaamheden verricht(en) in de uitoefenen van een zelfstandig beroep of bedrijf, en dus niet in dienst van Onlinebemiddelingexperts.nl (er bestaat geen arbeidsverhouding).
1.4 Opdracht/overeenkomst: De door partijen gesloten overeenkomst tot het werven en selecteren van kandidaten en/of ter beschikking stellen van zelfstandige professionals, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter uitvoering van de overeenkomst en, achteraf bezien alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van de overeenkomst.
1.5 Basisuurtarief: het tarief dat Onlinebemiddelingexperts.nl aan de opdrachtgever in rekening brengt (exclusief 21% BTW) zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten tussen Onlinebemiddelingexperts.nl en opdrachtgever voor zover betrekking hebbend op het door Onlinebemiddelingexperts.nl ter beschikking stellen van virtual assistants enkel als zelfstandige professionals.
2.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten/overeenkomsten met Onlinebemiddelingexperts.nl waarbij derden dienen te worden betrokken.
2.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.
2.5 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Onlinebemiddelingexperts.nl en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
2.7 Indien Onlinebemiddelingexperts.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Onlinebemiddelingexperts.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.8 Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de overeenkomst voort te duren blijven van kracht.
2.9 In geval van strijdigheid tussen de verschillende toepasselijke voorwaarden geldt, in afnemende volgorde van belangrijkheid, de volgende rangorde:
(i) de gesloten overeenkomsten en
(ii) de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming
3.1 Alle aanbiedingen van Onlinebemiddelingexperts.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2 Tenzij anders vermeld zijn alle in de offertes opgenomen tarieven en kosten exclusief btw.
3.3 Onlinebemiddelingexperts.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever aan Onlinebemiddelingexperts.nl verstrekt.

Artikel 4 Duur en uitvoering van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst tussen Onlinebemiddelingexperts.nl en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 Opdrachten, overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat Onlinebemiddelingexperts.nl deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat zij feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.
4.3 Onlinebemiddelingexperts.nl zal alle opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
4.4 Onlinebemiddelingexperts.nl kan en mag ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de opdrachtgever, potentieel geschikte virtual assistants aan opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.
4.5 Onlinebemiddelingexperts.nl is ten tijde van de overeenkomst gerechtigd kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.
4.6 De opdrachtgever verstrekt voor de goede uitvoering van de opdracht en/ of overige overeenkomst tijdig relevante informatie, waaronder een specifieke omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
4.7 Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Onlinebemiddelingexperts.nl zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
4.8 Met in achtneming van het voorgaande bepaalt Onlinebemiddelingexperts.nl, welke perso(o)n(en) zij aan de opdrachtgever voorstelt.
4.9 De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde persoon af te wijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
4.10 De keuze welke persoon wordt ingezet, wordt gemaakt door de opdrachtgever, tenzij Onlinebemiddelingexperts.nl met de opdrachtgever is overeengekomen dat zij de gehele selectie van de persoon verricht namens de opdrachtgever.
4.11 Onlinebemiddelingexperts.nl zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte persoon aan te bieden. Onlinebemiddelingexperts.nl schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien zij om welke reden dan ook niet of niet tijdig een persoon kan aanbieden.
4.12 Onlinebemiddelingexperts.nl is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde virtual assistant om welke reden dan ook niet via Onlinebemiddelingexperts.nl ter beschikking kan worden gesteld aan de opdrachtgever.
4.13 Onlinebemiddelingexperts.nl is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van virtual assistants die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen en/of verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Onlinebemiddelingexperts.nl bij de selectie.
4.14 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een correcte uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
4.15 Onlinebemiddelingexperts.nl is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen als dit een gevolg is van wet- en regelgeving.
4.16 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Onlinebemiddelingexperts.nl opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.
4.17 Opdrachtgever zal tijdig voor het einde van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Onlinebemiddelingexperts.nl laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke voorwaarden de opdracht wordt voortgezet of verlengt. Opdrachtgever dient dit uiterlijk bij een overeenkomst voor bepaalde tijd tussen 4 weken voor het einde van de opdracht te melden.

Artikel 5 Zelfstandigheid terbeschikkingstelling
5.1 De virtual assistant staat onder geen beding onder gezag van opdrachtgever. De virtual assistant is bij het uitvoeren van de werkzaamheden geheel zelfstandig.
5.2 De virtual assistant deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is, afstemming met opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen.
5.3 De virtual assistant verricht de werkzaamheden voor opdrachtgever, deskundig, zorgvuldig en volgens opdracht en laat alles na dat opdrachtgever en of Onlinebemiddelingexperts.nl, direct danwel indirect, schade zou kunnen berokkenen.
5.4 De virtual assistant verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
5.5 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de virtual assistant ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 6 Tarief en tijdverantwoording op urenbasis
6.1 Het basisuurtarief wordt berekend over de uren waarop Onlinebemiddelingexperts.nl op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft. Berekening vindt plaats over de door de virtual assistants werkelijke gewerkte uren.
6.2 De virtual assistant voert haar uren bij het urenregistratiesysteem van Onlinebemiddelingexperts.nl in.
6.3 De facturen aan opdrachtgever worden uitgeschreven aan de hand van de ingevoerde uren door de virtual assistant.

Artikel 7 Benaderen virtual assistant
7.1 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Onlinebemiddelingexperts.nl, is het opdrachtgever en al aan haar gelieerde ondernemingen
a) tijdens de looptijd van een opdracht; en
b) gedurende 3 maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de virtual assistant.
7.2 Bij overtreding van het in de vorige lid bepaalde is opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 15.000,00 verschuldigd, onverminderd het recht van Onlinebemiddelingexperts.nl om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Toestemming rechtstreekse arbeidsverhouding of overeenkomst van opdracht met virtual assistant
8.1 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de virtual assistant indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit bepaalde.
8.2 Opdrachtgever en de virtual assistant brengen Onlinebemiddelingexperts.nl schriftelijk op de hoogte van het voornemen, voordat hieraan uitvoering wordt gegeven.
8.3 De opdrachtgever vraagt aan Onlinebemiddelingexperts.nl welk tijdstip de virtual assistant de overeenkomst van opdracht met Onlinebemiddelingexperts.nl rechtsgeldig kan doen eindigen.
8.4 De virtual assistant is verplicht schriftelijk mededeling te doen dat zij bij opdrachtgever in dienst wil treden of een overeenkomst van opdracht aan wil gaan.
8.5 Indien de opdrachtgever tijdens de looptijd van een opdracht of gedurende 3 maanden na het einde van de opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding of overeenkomst van opdracht wenst aan te gaan met de ter beschikking gestelde virtual assistant en ook aangaat, is de opdrachtgever aan Onlinebemiddelingexperts.nl een vergoeding verschuldigd. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
8.6 Opdrachtgever en Onlinebemiddelingexperts.nl kunnen in afwijking van hiervan schriftelijk anders overeenkomen.
8.7 Het is de virtual assistant verboden handelingen te verrichten die erop zijn gericht werkzaamheden uit eigen beweging te beëindigen met de bedoeling deze arbeid te vervolgen c.q. te continueren via een andere onderneming, zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door Onlinebemiddelingexperts.nl die haar in principe voor het verrichten van dat werk heeft te werk gesteld.

Artikel 9 Facturering en Betaling
9.1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Onlinebemiddelingexperts.nl ingediende factuur voor het aantal uren t.a.v. de verrichte werkzaamheden door een virtual assistant als zelfstandige professional te voldoen binnen 14 kalenderdagen na verzending van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
9.2 Er vindt een betaling plaats op een door Onlinebemiddelingexperts.nl aangewezen rekeningnummer.
9.3 Uitsluitend betalingen aan Onlinebemiddelingexperts.nl zelf werken bevrijdend. Betalingen aan de virtual assistant of het verstrekken van voorschotten aan de virtual assistant die de werkzaamheden verricht zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddeling of schuldvergelijking.
9.4 De betaling dient door opdrachtgever te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
9.5 Indien een factuur van Onlinebemiddelingexperts.nl niet binnen 14 kalenderdagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.
9.6 Na die termijn is de opdrachtgever over het gefactureerde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Alle kosten in en buiten rechte die Onlinebemiddelingexperts.nl moet maken voor de invordering van openstaande facturen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9.7 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan is Onlinebemiddelingexperts.nl gerechtigd, nadat zij opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onlinebemiddelingexperts.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die dit voor opdrachtgever of derden tot gevolg heeft.
9.8 Onlinebemiddelingexperts.nl heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
9.10 Reclames omtrent enige factuur moeten binnen vijf kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Onlinebemiddelingexperts.nl zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Artikel 10 Beëindiging overeenkomst terbeschikkingstelling
10.1 De opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan (waaronder ook begrepen een vooraf overeengekomen objectieve toekomstige gebeurtenis), eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur hiervan (dan wel het plaatsvinden van de vooraf vastgestelde objectieve toekomstige gebeurtenis).
10.2 Tussentijdse opzegging door opdrachtgever van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3 Onlinebemiddelingexperts.nl is enkel tot opzegging bevoegd als er sprake is van een gewichtige reden, met een opzegtermijn van een maand.
10.4 Beide partijen kunnen de opdracht zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
a. de andere partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzegging rechtvaardigt; b. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
c. aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
d. Een der partijen wordt ontbonden;
e. Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van opdrachtgever;
f. Indien de virtual assistant overlijdt.
10.5 In geval van opzegging door opdrachtgever is Onlinebemiddelingexperts.nl jegens opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.
10.6 Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra de opdrachtgever besluit om met de virtual assistant als zelfstandige professional een rechtstreekse arbeidsverhouding, een samenwerking of een overeenkomst van opdracht al dan niet via een derde partij aan te gaan, na toestemming van Onlinebemiddelingexperts.nl, betaling van een vergoeding aan Onlinebemiddelingexperts.nl én de opdrachtgever bovendien alle geldende verplichtingen die voor de opdrachtgever voortvloeien uit de opdracht is nagekomen.

Artikel 11 Ziekte
11.1 Indien een virtual assistant als zelfstandige professional 1 of 2 dagen haar werkzaamheden wegens ziekte niet kan verrichten zal zij samen met opdrachtgever overleggen of zij haar werkzaamheden wil en kan verrichten op een ander moment.
11.2 Niet gewerkte uren zullen niet worden gefactureerd aan opdrachtgever.
11.3 Indien een virtual assistant als zelfstandige professional langer dan 2 dagen haar werkzaamheden niet kan verrichten zal Onlinebemiddelingexperts.nl in onderling overleg met opdrachtgever zich inspannen om voor de ziekteperiode een vervanger te zoeken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Onlinebemiddelingexperts.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Onlinebemiddelingexperts.nl is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. 12.2 Voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Onlinebemiddelingexperts.nl is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die niet voor risico van Onlinebemiddelingexperts.nl komen, is zij niet aansprakelijk.
12.3 Onlinebemiddelingexperts.nl is niet aansprakelijk voor schade en verliezen die de virtual assistant als zelfstandige professional toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden.
12.4 Indien Onlinebemiddelingexperts.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Onlinebemiddelingexperts.nl per gebeurtenis beperkt tot het op de grond van deze voorwaarden, de opdracht(bevestiging) en/ of overig overeengekomene in rekening te brengen tarief over de duur van de opdracht (met een maximum van 3 maanden), althans het gedeelte waar de aansprakelijkheidstelling betrekking op heeft.
12.5 De aansprakelijkheid van Onlinebemiddelingexperts.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waartegen Onlinebemiddelingexperts.nl verzekerd is.
12.6 Onlinebemiddelingexperts.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe/ rechtstreekse schade, die uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis.
12.7 De aansprakelijkheid van Onlinebemiddelingexperts.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Onlinebemiddelingexperts.nl schriftelijk in gebreke stelt, stellend daarbij een redelijke termijn ter herstel van de tekortkoming, en Onlinebemiddelingexperts.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting te kort blijft schieten.
12.8 De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Onlinebemiddelingexperts.nl in staat is adequaat te reageren.
12.9 Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Onlinebemiddelingexperts.nl meldt.
12.10 De opdrachtgever vrijwaart Onlinebemiddelingexperts.nl voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het lijden van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Onlinebemiddelingexperts.nl toerekenbaar is.
12.11 Indien Onlinebemiddelingexperts.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Onlinebemiddelingexperts.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Onlinebemiddelingexperts.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Onlinebemiddelingexperts.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13 Intellectueel eigendom
13.1 Onlinebemiddelingexperts.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
13.2 De gegevens die voortvloeien uit de rechten en bevoegdheden die Onlinebemiddelingexperts.nl toekomen, mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.
13.3 Aan de opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de door de virtual assistant als zelfstandige professional verrichte werkzaamheden toe, indien overeengekomen of voor zover dit bij de wet is bepaald.
13.4 Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de virtual assistant aan te gaan of haar een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van intellectuele eigendomsrechten.
13.5 Onlinebemiddelingexperts.nl is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de virtual assistant als zelfstandige professional verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de virtual assistant als zelfstandige professional zich beroept op enig recht van intellectueel eigendom.

Artikel 14 Geheimhouding en Privacy
14.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens die partijen van elkaar ontvangen, tenzij enige bepaling uit wet- of regelgeving Onlinebemiddelingexperts.nl tot bekendmaking verplicht of personen verbonden aan of werkzaam bij Onlinebemiddelingexperts.nl optreden in een procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
14.2 Onlinebemiddelingexperts.nl zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door Onlinebemiddelingexperts.nl benaderde virtual assistant inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
14.3 Onlinebemiddelingexperts.nl is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de virtual assistant als zelfstandige professional.
14.4 Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
14.5 De opdrachtgever verlangt geen gegevens van onlinebemiddelingexperts.nl die zij op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken.
14.6 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door onlinebemiddelingexperts.nl aan haar verstrekte gegevens.
14.7 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan onlinebemiddelingexperts.nl en de betreffende virtual assistant alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.

Artikel 15 Geheimhouding en Privacy
15.1       Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens die partijen van elkaar ontvangen, tenzij enige bepaling uit wet- of regelgeving onlinebemiddelingexperts.nl tot bekendmaking verplicht of personen verbonden aan of werkzaam bij onlinebemiddelingexperts.nl optreden in een procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
15.2       Onlinebemiddelingexperts.nl zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door Onlinebemiddelingexperts.nl benaderde virtual assistant inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
15.3       Onlinebemiddelingexperts.nl is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de virtual assistant als zelfstandige professional.
15.4       Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
15.5       De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Onlinebemiddelingexperts.nl die zij op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken.
15.6       De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Onlinebemiddelingexperts.nl aan haar verstrekte gegevens.
15.7       De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Onlinebemiddelingexperts.nl en de betreffende virtual assistant alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.

Artikel 16 Toepasselijke recht/bevoegde rechter
16.1      Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Onlinebemiddelingexperts.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
16.2      De rechter in de vestigingsplaats van Onlinebemiddelingexperts.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Algemene voorwaarden live events/trainingen

 1. Definities
  1.1 Onlinebemiddelingexperts.nl: Trainingsbureau en bemiddelingsbureau die verschillende trainingen/livedagen voor VA’s en Ondernemers verzorgt. Onlinebemiddelingexperts.nl staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71845453.
  1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
  1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor onlinebemiddelingexperts.nl of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van onlinebemiddelingexperts.nl valt.
  1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door onlinebemiddelingexperts.nl.
 2. Toepassing
  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onlinebemiddelingexperts.nl met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, livedagen, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
  2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
  2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Opdracht
  3.1 Veelal zal de bestelling doormiddel van directe betaling via de website of Social Media verlopen en wordt er direct betaalt via een betalingssysteem. Uiteraard kan er ook een offerte aangevraagd worden. Voor de aangevraagde opdracht stuurt onlinebemiddelingexperts.nl een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen onlinebemiddelingexperts.nl en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen. Ook een bevestiging per mail wordt daarbij geaccepteerd.
  3.2 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 4. Annulering
  4.1 Annulering van de training/livedag door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 14 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
  4.2 Indien de training/livedag in geval van onvoldoende deelname en/of overmacht aan de kant van onlinebemiddelingexperts.nl niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. onlinebemiddelingexperts.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
  4.3 Indien onlinebemiddelingexperts.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is onlinebemiddelingexperts.nl gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 5. Betaling
  5.1 Meestal wordt de betaling via de website of Social Media-advertentie volledig gedaan. Wanneer onlinebemiddelingexperts.nl de opdrachtgever een factuur zendt voor de betreffende training/livedag is de opdrachtgever verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door onlinebemiddelingexperts.nl, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Onlinebemiddelingexperts.nl is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die onlinebemiddelingexperts.nl redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.
 6. Auteursrecht
  6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij onlinebemiddelingexperts.nl. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van onlinebemiddelingexperts.nl en onder duidelijke bronvermelding.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 onlinebemiddelingexperts.nl verplicht zich de training/livedagen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens onlinebemiddelingexperts.nl door een derde wordt verzorgd, aanvaardt onlinebemiddelingexperts.nl slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van onlinebemiddelingexperts.nl .
  7.2 onlinebemiddelingexperts.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training/livedagen gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van onlinebemiddelingexperts.nl.
  7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan onlinebemiddelingexperts.nl voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
  7.4 onlinebemiddelingexperts.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
  7.5 Iedere aansprakelijkheid van onlinebemiddelingexperts.nl is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van onlinebemiddelingexperts.nl wordt uitbetaald.
  7.6 onlinebemiddelingexperts.nl zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 8. Vertrouwelijkheid
  8.1 onlinebemiddelingexperts.nl behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
  8.2 onlinebemiddelingexperts.nl staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
  8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
 9. Klachten
  9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar onlinebemiddelingexperts.nl, Repelweg 63, 5261 SW te Vught.
  9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.
Call Now ButtonBellen