fbpx

Algemene Voorwaarden VA Bemiddeling

Algemene voorwaarden VA bemiddeling

Kennismaking
Op de website kun je Onlinebemiddelingexperts.nl laten weten dat jij interesse hebt om een bijdrage te leveren aan het team van onze virtual assistants. Wees ervan bewust dat Onlinebemiddelingexperts.nl enkel met zelfstandigen werkt. Het is niet mogelijk om als medewerker bij Onlinebemiddelingexperts.nl in dienst te treden.

Intake

Je schrijft je als virtual assistant in en ontvangt na betaling een intakeformulier die je invult en per mail terugstuurt.

Door je online in te schrijven geef je toestemming om de gegevens die jij hebt ingevuld bij jouw inschrijving en noodzakelijk zijn voor uitoefening van eventuele werkzaamheden te verstrekken aan de klant. Met verstrekking van deze gegevens wordt natuurlijk rekening gehouden met de betreffende privacywetgeving.

Match
Onlinebemiddelingexperts.nl doet zijn uiterste best een goede match te vinden. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting. Wij kunnen geen garantie op werk geven. Zelf bepaal jij of je de opdracht aanneemt.

De klant van Onlinebemiddelingexperts.nl geeft zoveel mogelijk informatie omtrent de opdracht die wij jou kunnen overleggen.

Onlinebemiddelingexperts.nl bepaalt of zij jou, met toestemming van jou, aan de klant voorstelt. Zowel de klant als jij staan altijd vrij in de keuze om wel of niet de samenwerking aan te gaan.

Onlinebemiddelingexperts.nl schiet tegenover jou niet toerekenbaar tekort en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten, indien zij om welke reden dan ook niet of niet tijdig een opdracht aan kan aanbieden.

Wetgeving virtual assistant als zelfstandig professional
Onlinebemiddelingexperts.nl sluit met jou een overeenkomst van opdracht wanneer je bij een klant van Onlinebemiddelingexperts.nl van start kan gaan.

Door een overeenkomst van opdracht aan te gaan, geven Onlinebemiddelingexperts.nl en jij uiting aan de uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW te doen verrichten, alsmede te voorkomen dat sprake is van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen, met het gevolg dat Onlinebemiddelingexperts.nl dan wel opdrachtgever verantwoordelijk zou zijn voor inhouding en afdracht van loon-/inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies, in de breedste zin van het woord.

Jij verklaart als virtual assistant de op jouw rustende verplichtingen krachtens de belastingen en sociale verzekeringswetgeving uitdrukkelijk zelf na te komen.

Lidmaatschap
Jaarlijks ontvang je een factuur voor lidmaatschap. Deze zal tot 2023 niet hoger zijn dan €397,- exclusief btw per jaar. Daarin vallen, naast het zoeken naar opdrachten, o.a. ook:
korting op coaching en opleiding, de community, 1 x per kwartaal een Q&A, Masterclass of Online borrel/meeting.

Algemene voorwaarden live events/trainingen

 1. Definities
  1.1 Onlinebemiddelingexperts.nl: Trainingsbureau en bemiddelingsbureau die verschillende trainingen/livedagen voor VA’s en Ondernemers verzorgt. Onlinebemiddelingexperts.nl staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71845453.
  1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
  1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor onlinebemiddelingexperts.nl of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van onlinebemiddelingexperts.nl valt.
  1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door onlinebemiddelingexperts.nl.
 2. Toepassing
  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onlinebemiddelingexperts.nl met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, livedagen, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
  2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
  2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Opdracht
  3.1 Veelal zal de bestelling door middel van directe betaling via de website of Social Media verlopen en wordt er direct betaalt via een betalingssysteem. Uiteraard kan er ook een offerte aangevraagd worden. Voor de aangevraagde opdracht stuurt onlinebemiddelingexperts.nl een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen onlinebemiddelingexperts.nl en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen. Ook een bevestiging per mail wordt daarbij geaccepteerd.
  3.2 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 4. Annulering
  4.1 Annulering van de training/livedag door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 14 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
  4.2 Indien de training/livedag in geval van onvoldoende deelname en/of overmacht aan de kant van onlinebemiddelingexperts.nl niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. onlinebemiddelingexperts.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
  4.3 Indien onlinebemiddelingexperts.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is onlinebemiddelingexperts.nl gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 5. Betaling
  5.1 Meestal wordt de betaling via de website of Social Media-advertentie volledig gedaan. Wanneer onlinebemiddelingexperts.nl de opdrachtgever een factuur zendt voor de betreffende training/livedag is de opdrachtgever verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door onlinebemiddelingexperts.nl, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Onlinebemiddelingexperts.nl is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die onlinebemiddelingexperts.nl redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van €200,-.
 6. Auteursrecht
  6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij onlinebemiddelingexperts.nl. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van onlinebemiddelingexperts.nl en onder duidelijke bronvermelding.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 onlinebemiddelingexperts.nl verplicht zich de training/livedagen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens onlinebemiddelingexperts.nl door een derde wordt verzorgd, aanvaardt onlinebemiddelingexperts.nl slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van onlinebemiddelingexperts.nl .
  7.2 onlinebemiddelingexperts.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training/livedagen gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van onlinebemiddelingexperts.nl.
  7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan onlinebemiddelingexperts.nl voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
  7.4 onlinebemiddelingexperts.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
  7.5 Iedere aansprakelijkheid van onlinebemiddelingexperts.nl is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van onlinebemiddelingexperts.nl wordt uitbetaald.
  7.6 onlinebemiddelingexperts.nl zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 8. Vertrouwelijkheid
  8.1 onlinebemiddelingexperts.nl behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
  8.2 onlinebemiddelingexperts.nl staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
  8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
 9. Klachten
  9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar onlinebemiddelingexperts.nl, Repelweg 63, 5261 SW te Vught.
  9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.
Call Now ButtonBellen